VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KIRKEBAKKEN KULTURBARNEHAGE

1. FORVALTNING AV BARNEHAGEN

 

Kirkebakken kulturbarnehage eies og drives av ”Stiftelsen Kirkebakken kulturbarnehage” som bygger sin virksomhet på ”Den norske kirkes” grunn.

Styret i stiftelsen har eiers oppgave og ansvar med hensyn til driften av barnehagen.

Styret består av 3 personer + varamedlem.  Disse velges av menighetsrådet for en periode på 2 år.

Leder velges av medlemmene i styret.

Barnehagen skal drives i samsvar med  vedtekter fastsatt av stiftelsesstyret, gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtak som gjelder barnehagens drift og vedtekter.

Stiftelsesstyret skal føre møteprotokoll og styrets vedtak skal føres inn i protokollen.

Styrer /daglig leder har det administrative og pedagogiske ansvar for driften av barnehagen.

Det skal avholdes årsmøte innen  1.07. hvert år.  Årsmelding sendes menighetsrådet til orientering.

 

 

2. FORMÅLSBESTEMMELSE

 

Stiftelsen har til formål å eie og drive Kirkebakken kulturbarnehage.

Barnehagen benytter en vid praktisering av den kristne formålsparagrafen, og skal i nær forståelse med hjemmet hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med de kristne grunnverdier.

Barnehagen skal arbeide mot å ivareta den lokale kulturen, og gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Barnehagen skal jobbe etter nasjonale kriterier for helsefremmende barnehager.

 

 

3. SAMARBEIDSUTVALGET (SU)

 

SU skal være et samarbeidsorgan/rådgivende organ mellom foreldre, personalet og eier.

Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet og de ansatte velger to representanter hver til SU.

Eieren kan i tillegg velge to representanter.

Styrer/daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i utvalget, og skal være bindeledd mellom eier og SU.

Samarbeidsutvalget skal bl.a.

 • Behandle årsplan for barnehagens virksomhet.
 • Uttale seg om forslag til budsjett overfor eier, og årsregnskap.
 • Uttale seg om endring av vedtekter.
 • Uttale seg om personalinstrukser.

 

SU skal forelegges saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet.  Utvalget har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelse blir tatt. ( jfr. § 6 i barnehageloven.)

Samarbeidsutvalget skal be om foreldrerådets syn i saker som må anses som særlig viktige for foreldrene.

 

 

4. FORELDRERÅD

 

 • Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen.
 • Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og familie.
 • Foreldrerådet kan ble om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen og har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.
 • Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hver frammøtt.
 • Foreldremøte skal holdes minimum to ganger i året.


Personalet skal være tilstede på disse møtene.

 

 

5. TILSETTING AV PERSONALE

 

Stiftelsesstyret tilsetter personalet.

Styrer/daglig leder har anledning til å uttale seg i tilsettingssaker.  Styrer/daglig leder og pedagogiske ledere skal ha førskolelærerutdanning.

Stiftelsesstyret fastsetter instruks for personalet.

Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er avsatt for virksomheten.

Personalet ansettes på 6 mnd. prøvetid.

 

 

6. OPPTAK AV BARN


Styrer/daglig leder foretar opptak i samråd med pedagogiske ledere. Barnehagen har felles samordnet opptak via Rana kommunes barnehageavdeling.

Søknad om opptak skjer på eget skjema, og sendes Rana kommune / barnehageavd. For samordnet opptak.

Ved opptak prioriteres barna etter følgende:

 

 • Barn til ansatte i barnehagen og Nord-Rana menighet.
 • Barn hvis foreldre er i stiftelsesstyret.
 • Søsken til barn i barnehagen det året opptaket gjøres.
 • Øvrige søkere. Barn i Nord-Rana prioriteres.

 

Det skal tas hensyn til barnas situasjon og barnehagens behov for passende sammensetning av barnegruppene med hensyn til alder og kjønn.

For øvrig henvises det til kriterier gitt i ”barnehageloven” med forskrifter. 

Plassen i barnehagen må sies opp skriftlig med minst 1 måneds varsel, og det betales for oppsigelsestiden.

Før opptak av barn i barnehagen, må det betales et depositum på kr. 1000.-. Det må være betalt før barnet begynner i barnehagen.  Dette beløpet betales tilbake når barnet slutter i barnehagen.

Depositumet kan reguleres i forhold til dugnadsinnsatsen som er fire timer pr. år.

 

 

7. ÅPNINGSTIDER

 

Barnehagen drives som heldagsbarnehage, og er godkjent for barn i alderen 0-10 år.

Barnehagen har følgende åpningstider:

6.45 – 16.30 alle hverdager unntatt jule /nyttårsaften.
Onsdag før skjærtorsdag stenges kl. 12.00.

Barnehagen avvikler fem planleggingsdager pr. år, og vil være stengt disse dagene. 

I følge barnehageloven skal barna ha tre uker sammenhengende ferie pr. år i tidsrommet juni-august.

 

 

8. FORELDREBETALING

 

Eieren fastsetter foreldrebetalingen. Betalingen skjer forskuddsvis hver måned. Juli er betalingsfri. Dersom det ikke er betalt for oppholdet innen en måned etter forfall, og betalingsutsettelse ikke er innvilget, gis de foresatte beskjed om at barnet mister plassen.

Det gis søskenmoderasjon.

 

 

9. HELSEKONTROLL

 

 • Før et barn begynner i barnehagen skal det legges fram et skjema om barnets helse.
 • Ingen må begynne i arbeid, fast eller midlertidig, uten å legge fram tilfredsstillende helseattest, samt politiattest.

 

 

10. ÅRSPLAN

 

Barnehagen skal ha en årsplan som gir oversikt over aktivitetene og den pedagogiske virksomhet gjennom året.

Gjennom behandling av årsplanen i samarbeidsutvalget, kan foreldre og eiere medvirke til utforming av barnehagens innhold.

Årsplanen skal godkjennes av stiftelses-styret.  

 

 

11. BRUK AV BARNEHAGEN

 

Når det ikke er til hinder for den daglige drift av barnehagen, kan lokalene brukes til andre møte- og aktivitetstilbud.  Styrer/daglig leder står for utlån av barnehagens lokaler utenom åpningstider.

 

 

12. IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTER

 

Siste reviderte vedtekter for Stiftelsen Kirkebakken kulturbarnehage gjøres gjeldende fra 1.5.2014  

Stiftelsesstyret kan utarbeide særvedtekter gjennom en kortere periode, f. eks. gjennom en byggeperiode.

Endringer i vedtektene kan foretas av stiftelsens styre, og skal godkjennes av Nord-Rana menighetsråd med 2/3 flertall. Endringene sendes barnehagesjefen og Brønnøysundregisteret til orientering.

 

En beslutning om nedleggelse kan foretas av stiftelsen, men skal godkjennes av menighetsrådet.

Dersom dette skjer, skal aktiva i såfall tilbakeføres til Nord-Rana Menighet.