Barnehagens styringsverk

Stiftelsen Kirkebakken kulturbarnehage er en ideell organisasjon der alt av midler går til barnehagens drift.
Den har til formål å eie og drive Kirkebakken kulturbarnehage, der barna skal få gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.
Medlemmene i stiftelsen utnevnes av Nord-Rana menighetsråd og bidrar med sin kompetanse og kunnskap på frivillig basis for to år om gangen. Det består av leder, to medlemmer og en vara. Styrer/daglig leder deltar på møtene som saksforbereder og referent.

Styret i stiftelsen er barnehagens øverste organ. 

PERSONALET
Styrer/daglig leder er øverste leder i barnehagen - administrativt, pedagogisk og personalansvarlig.

Barnehagen har  seks  pedagogiske ledere utenom styrer /daglig leder.  
I tillegg har vi åtte pedagogiske medarbeidere  som fast grunnbemanning.
Vi har renholder / husmor og leier inn vaktmester ved behov.

SAMARBEIDSUTVALG
Består av 2 valgt fra foreldregruppa, 2  valgt fra personalet , samt styrer/daglig leder som er referent og bindeledd til stiftelsen . Det er et rådgivende organ for saker som angår barnehagen.

FORELDRERÅD
Barnehagen har et foreldrerådetsom består av alle foreldre i barnehagen.

De har møte hver høst og ellers ved behov.